Over ons

Op deze pagina vindt u informatie over wie de fysiotherapeuten van de Fysiotherapie Jorisweg in Delft zijn en wat ze doen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact met hen op. Zij helpen u graag.

Anneloes de Zeeuw

Anneke Overmars

Ben Klumpers

Don van Vianen


Wij zijn aangesloten bij:

Uw eerste bezoek

Voor een behandeling in onze praktijk in Delft is ongeveer 30 minuten gereserveerd. Tijdens de eerste behandeling proberen we inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen (anamnese), daarna volgt een lichamelijk onderzoek (waarbij gelet wordt op zaken als beweeglijkheid, spierkracht, houding, uithoudingsvermogen en coördinatie). Daarnaast onderzoeken wij de beperkingen die u evt. ondervindt in uw dagelijks activiteiten. Zo trachten wij de oorzaak van het ontstaan of het voortduren van uw klachten te achterhalen. Uit deze gegevens stellen we, in overleg met u, een behandelplan op. Als blijkt dat we meer informatie nodig hebben, nemen we, als u dat goed vindt, contact op met uw arts.

Sinds 1 januari 2006 kunt u rechtstreeks terecht bij zowel de fysiotherapeut als de manueel therapeut. Dit houdt in dat u geen verwijsbrief van uw dokter meer nodig hebt.


Wat neemt u mee naar de praktijk?

 • De verwijzing (indien aanwezig) van huisarts of medisch specialist
 • Een badlaken of grote handdoek
 • Uw zorgverzekeringpas
 • Uw identiteitsbewijs

 • Afzeggen van een behandeling

  Afzeggen is geen probleem als u de afspraak 24 uur van tevoren afzegt. Als we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, kunt u uw afmelding inspreken op ons antwoordapparaat (ook 's avonds en in het weekend). Een niet op tijd afgemelde afspraak wordt bij uzelf in rekening gebracht, behalve als een andere patiënt in uw plaats kon worden behandeld.


  Vergoeding

  Het basispakket vergoedt fysiotherapie voor een beperkt aantal chronische aandoeningen (vraag ons hiernaar). Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt meestal uit het basispakket vergoed. Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Wij raden u aan om uw polis na te kijken hoe u verzekerd bent. Als de aanvullende verzekering de kosten niet of onvoldoende dekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Een lijst met tarieven is hier te vinden.


  Kwaliteitsbeleid

  Om te voldoen aan de kwaliteit die u van ons mag verwachten, werken wij volgens de door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen en gedragsregels. Daarnaast volgen wij na- en bijscholingsprogramma's om onze kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te verbeteren. Hierdoor blijven wij optimaal in staat u de behandeling te geven die voor u het meest geschikt is. De fysiotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en zijn volgens de wet BIG geregistreerd.


  Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVGen de WGBO.

  Praktijk

  In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de praktijk: Fysiotherapie Jorisweg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Jorisweg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Fysiotherapie Jorisweg Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moeter rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Fysiotherapie Jorisweg is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt
  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Fysiotherapie Jorisweg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

  Vraag of klacht?

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

  Ontwikkeld door 23MB - Fotografie door Roos Koole